Alumni

Ph.D. Degree

Jaegeun Park (2023, M.S. Degress, 2017)

Yuchang Won (2022, M.S. Degree, 2016)

Gyujin Na (2022, M.S. Degree, 2017)

Juseung Lee (2022, M.S. Degree, 2015)

Heegyun Jeon (Ph.D. Degree, 2020)

M.S. Degree

Yehee Han (2023)

Sohyun Jin (2021)

Hyukjin Lee (2021)

Yirang Shin (2019)

Jeyoung Song (2019)

Minkyeong Jeon (2019)

Yechan Jeong (2018)

Hanbit Lee (2018)

Seyeong Cheon (2018)

Dongmin Seo (2017)

Kihoon Choi (2016)

Buyeon Yu (2015)

Sungmin Aum (2015)